Obwieszczenie

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Zakrzewie uchwały nr XXXIII/289/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew.

Obwieszczenie pdf

Obwieszczenie doc